היוון חלקת המגורים לפיצול הנחלה

היוון חלקת המגורים לפיצול הנחלה

החלטה 1553 של רמ"י הכנת תב"ע למושב, היחידה השלישית בנחלה
החלטות מינהל 979 אשר ניתנה ביום 27.3.2007, עודכנה ושונתה במהלך השנים (1155, 1464, 1355, 1523), וקרויה היום החלטה 1553 – העניקו הטבות לבעלי הנחלות במושבים. ההטבות, באופן כללי, הן הזכות לפצל יחידה מהמשק תמורת 33% משווי המגרש, ביטול הדרישה לרצף בין-דורי בנחלה, ואפשרות לחתום על הסכם חכירה לגבי חלקת המגורים בנחלה.
באופן כללי ישנם מספר תנאים אשר בהתקיימותם ניתן להחיל החלטה זו :
א.      תכנית לצרכי רישום – על האגודה, בעלת הזכויות בקרקע, להכין תכנית לצורכי רישום.
ב.      תמ"א 35 – באחריות המושב להשלים מכסת בתים לפי תמ"א 35. אם בתמ"א יש למושב  350 יח"ד, וזו עדיין לא  הושלמה, קרי יש עוד מס' יח"ד פנויות, אזי כשרוצים לממש יחידה שלישית בנחלות, צריך קודם להשלים את המכסה ל-350.
ג.        הסדרת שימושים חורגים ו/או הריסת בנייה לא חוקית: יש להסדיר את כל השימושים החורגים ולהרוס כל בנייה ללא היתר בנחלות.
ד.      תשלום למינהל: 33% משווי זכויות הבניה בחלקת המגורים, או רק 3.75% בשלב הראשון, כדמי כניסה להחלטה, והשלמה ל-33% בעת המימוש (מכירה או פיצול).
ה.      תשלום דמי רכישה בשווי של 33% משווי הקרקע של חלקת המגורים, מקנה לבעל הנחלה את ההטבות הבאות:
o        בניית שלושה בתים בנחלה.
o        ניצול מלוא זכויות הבניה הקיימות והעתידיות בנחלה ללא תשלום.
o        פיצול מגרשים מהנחלה ללא תשלום נוסף למינהל .
o        אפשרות להשכיר בתי מגורים בנחלה.
o        פטור מתשלום דמי הסכמה במכירה, בגין חלקת המגורים.
o        ביטול הרצף הבין-דורי.
ו.        חתימה על הסכם חכירה מהוון ביחס לחלקת המגורים. עיגון זכויות חכירה בחלקת המגורים הינו הליך אקוטי, שכן הוא מעניק זכויות קניין למתיישבים בחלקת המגורים.
 
המינהל רצה לגרום לחברים להיכנס להחלטות הנ"ל, ולכן ניתנה האפשרות להיכנס להחלטות בשלב הראשון ע"י דמי כניסה נמוכים בשיעור של 3.75%, כאשר מי שמשלם 3.75% בשלב הראשון, מקבל 3 הטבות:
א.      האפשרות לבניית בית שלישי, בלי "רצף בן-דורי" – במקרה כאמור לא ניתן לפצל מגרשים.
ב.      פטור מתשלומים למינהל עד 375 מ"ר.
ג.        פיצול נחלה בתנאים טובים יותר, ז"א לא 91% ההיוון שנקבע בהוראת אגף 62, אלא רק 33%. אמנם, בהתאם לאופציה זו מוטל היטל השבחה, אבל הסכום הכולל לתשלום, יהיה יותר נמוך ב-91%.
במקרה כאמור, ההשלמה מ- 3.75% ל- 33% תשולם בעת פיצול מגרש מהמשק, עבור השווי של זכויות הבנייה ביחידה המפוצלת.