המרת נחלות בלתי מאויישות, למגרשים – החלטה 1445 של רשות מקרקע ישראל

חייגו: 03-5621507 או השאירו פרטים ונשמח לענות לכל פנייה בהקדם

החלטה 1445 של רשות מקרקע ישראל

המרת נחלות בלתי מאויישות, למגרשים

 1. אגודות חקלאיות רבות טרם איישו את סך הנחלות הנכללות בתקן המשבצת.
 2. בהתאם להחלטה 1445 של רמ"י – "לא ישווקו נחלות במרכז הארץ אשר אינן מאוישות".
 3. כך, בהתאם לאמור, האגודה מנועה היום מאיוש נחלות פנויות, והאופציה היחידה העומדת בפניה מלבד הותרת השטחים, כשטחים חקלאיים לעיבוד, הינה המרת הנחלות הפנויות למגרשי מגורים ושיווקם בפטור ממכרז.
 4. התהליך של המרת הנחלות למגרשים מוגבל לתקופה של 5 שנים, קרי – עד  ולא יאוחר מיום 31.12.20.
 5. כך, יש להשלים את תהליך התכנון – עד לקבלת תוקף לתוכנית, ואת תהליך השיווק- הגשת רשימת מומלצים בליווי מסמכים נדרשים, לרבות תצהירים לצורך הקצאת המגרשים, עד ליום 31.12.20.
 6. שטח המשבצת החדש ישתנה בעקבות המרת הנחלות הפנויות למגרשים. שטח המשבצת החדש יכלול את מס' הנחלות המאוישות, כפול שטח תקן הנחלה המאושר ע"י משרד החקלאות, בתוספת 20% משטח המשבצת ערב ההמרה (קרי, תקן הנחלות הכולל – נחלות מאוישות ובלתי מאוישות).
 7. כך, שטח המשבצת החדש יקטן, אלא אם כן יבוטלו רק 5 נחלות או פחות, ובכל מקרה השטח החדש לא יעלה על שטח המשבצת טרם ההמרה.
 8. יתרת שטח הנחלות הלא מאויישות (לאחר המרת כל נחלה ל-3 מגרשים נפרדים), תגרע ממשבצת הישוב, ותושכר לאגודה בתנאים הנהוגים ברשות להשכרת קרקע זמנית, ככל שתעובד על ידי האגודה וכל עוד ישמר יעודה החקלאי.
 9. לאחר ביצוע החישוב כאמור, ולפני הגשת רשימת מומלצים, על האגודה לפנות למשרד החקלאות ולקבל המלצה לרמ"י לקביעת תקן מס' נחלות חדש וגודל נחלה חדש.
 10. לגבי שיווק המגרשים בפטור במרכז, האגודה רשאית להמליץ בפני רמ"י על מומלצים מטעמה, וככל והאגודה לא תצליח לשווק את המגרשים עד ליום 31.12.20, ישווקו המגרשים במכרז פומבי ע"י רמ"י.

תמריץ כספי

 1. האגודה תקבל תמריץ מהמינהל, ככל ותחליט להמיר את שטח הנחלות הפנויות, במגרשי מגורים:
 2. אם יתוכננו עד 2 יחידות במקום נחלה מבוטלת אחת, התמריץ יהיה 25% מתקבולי רמ"י בגין שיווק מגרשי המגורים ולא יותר מ-150,000 ₪, לכל אחת מיחידות הדיור.
 3. אם יתוכננו 3  יחידות במקום נחלה מבוטלת אחת, התמריץ יהיה 25% מתקבולי רמ"י בגין שיווק מגרשי המגורים ולא יותר מ-150,000 ₪, לכל אחת משתי מיחידות הדיור הראשונות ו- 200,000 ₪, ליחידה השלישית.
 4. יש להדגיש, כי מומלצי האגודה ישלמו דמי פיתוח, כפי שיאושרו ע"י הרשות, וכן דמי חכירה מהוונים מלאים לרמ"י (91% מערך הקרקע).
 5. התמריץ  שתקבל האגודה ישמש לטובת פיתוח ותשתיות ביישוב בהתאם לתכנית ותקציבה, לאחר שתאושר על ידי אגף פיתוח והנדסה ברמ"י ובמסגרת הסכם שייחתם עם האגודה.
 6. תכליות הפיתוח יהיו בהתאם להגדרת "מוסדות ציבור בפריפריה", ו"שטח ציבורי פתוח", כמפורט בהחלטת מועצה מס' 1434 בנושא : "פיתוח במקרקעי ישראל" ( או כל החלטה שתחליף אותה), וכדלקמן:
  1. "מוסדות ציבור בפריפריה"- מעונות יום, מקוואות, בתי כנסת, אולם ספורט, מתנ"ס אם, ספרייה ומגרש ספורט.
  2. שטח ציבורי פתוח"- שטחים ציבוריים פתוחים, גנים ציבוריים ושטחים פתוחים אחרים המיועדים לשימוש ציבורי.
 7. ככל ותעלה בקשה לפיתוח מוסד ציבורי שאינו נכלל ברשימה, אך מצוי בזיקה לתכליות הציבוריות לעיל, יש להגיש בקשה מסודרת למנהל האגף החקלאי לאישור מראש.
 8. התמריץ ישולם בתום שיווק כלל המגרשים שתוכננו, בכפוף להסדרת כל השימושים החורגים בשטח המשבצת וחתימה על הסכם משבצת מעודכן עם האגודה, התואם לתקן הנחלות החדש.

סיכום:

להצטרפות להחלטה 1445 יתרונות רבים ובכלל זה גידול דמוגרפי, הטבה לבני המקום (הקצאת מגרשים בפטור ממכרז למומלצי האגודה), לצד קבלת משתכנים חדשים, השתקעות של  משפחות צעירות חדשות ביישוב וכיוצא בכך.

כמו כן, באמצעות התמריץ הכספי האמור, ניתן להשקיע בפיתוח המושב ובכלל זה – מעונות יום, מבנה תרבות וספורט גנים ציבוריים וכו' ולשפר משמעותית את איכות החיים במושב.

החיסרון הגלום בהחלטה הוא הקטנת שטח משבצת האגודה, ומעבר להסכמי שכירות זמניים והשקעה בתוכניות ובתכנון ע"ח האגודה.

לטעמנו, היתרונות הגלומים בהחלטה עולים על החסרונות, ואנו ממליצים להצטרף להחלטה ולפעול בדחיפות נוכח מגבלת הזמן.

יש לאשר ההצטרפות בהחלטת אסיפה כללית.

סגירת תפריט
Call Now Button

משרדנו הינו בין המשרדים המובילים בארץ
אשר נבחר בדירוג משרדי עורכי הדין היוקרתי של Dun & Bradstreet זו השנה הרביעית ברציפות.

חייגו: 03-5621507
או השאירו לנו פרטים
וקבלו ייעוץ וייצוג משפטי מקיף!